Beroepsvereniging van perfectionismecoaches

Gedragscode

De Vzw BPC hecht veel belang aan het kwaliteitsvol en zorgzaam toepassen van de OCP-methodiek. Vandaar dat een gedragscode werd uitgewerkt, die door de coaches dient gevolgd te worden.

Gedragscode

De beroepsvereniging van perfectionismecoaches stelde een gedragscode op die bestaat uit 10 punten: 

1.  De coach velt tijdens de coachingsgesprekken geen oordeel, richt zijn aandacht volledig op de coachee en beschikt over de nodige vaardigheden die nodig zijn om een coachingsgesprek te leiden en te structureren.

2.  De coach zal zich regelmatig bijscholen en intervisies volgen (i.e. georganiseerde gesprekken met coaches onderling zonder dat hier evenwel gegevens, gedekt door het beroepsgeheim, worden uitgewisseld). 

3.  De coach zal in het coachingtraject enkel die aanmeldingen behandelen waarvoor hij de juiste bekwaamheid bezit en zal geen beloften doen, of resultaten voorspiegelen die hij niet kan waarmaken.

4.  De coach zal altijd zijn competenties kennen als coach en binnen het kader van deze competenties blijven. Indien nodig, zal de coach een supervisie aanvragen bij een ervaren collega of één van de trainers. 

Indien de coach echter van oordeel is dat er een noodzaak bestaat aan de preventie, het onderzoek, het opsporen of het stellen van een psychodiagnose en/of het behandelen van echt dan wel ingebeeld psychisch of psychosomatisch lijden, zal de coach de coachee onmiddellijk doorverwijzen naar een klinisch psycholoog, een arts of een andere daartoe bevoegde zorgverlener. De coach kan het traject in dat geval enkel verderzetten indien hij zelf gerechtigd is om de klinische psychologie of de psychotherapie uit te oefenen op basis van de geldende regelgeving (http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&table_name=wet&cn=2015051006). 

5.  De coach gaat zorgzaam om met de coachee en de OCP-methodiek. 

6.   Alles wat tijdens de coachingsgesprekken besproken wordt, is vertrouwelijk. De coach engageert zich om hiervan niets naar buiten te brengen, zonder uitdrukkelijk akkoord van de coachee. Deze regel geldt ook in het geval van een derde opdrachtgever.

7.   Als de coach voelt dat hij om gelijk welke reden niet neutraal kan blijven tegenover de coachee, zal hij dit met de coachee bespreken, en indien nodig het coachingtraject beëindigen. De coachee wordt dan doorverwezen naar een collega. De coach zal steeds vermijden dat er conflicten zouden ontstaan tussen de eigen belangen en die van de coachee.

8.   De coach zal steeds vooraf heel duidelijk de prijs en de modaliteiten van het coachingtraject aan de coachee communiceren. Hij zal ook een indicatie geven van de te verwachten duurtijd van het coachingtraject.

9.    De coach maakt de coachee tijdens het verkennend gesprek attent op de website: www.bevrijdjezelf.be en specifiek op de gedragscode en de cliëntendienst (i.e. het secretariaat waar cliënten terecht kunnen voor vragen, bemerkingen of klachten). Hij verschaft tevens alle nuttige inlichten op vraag van de coachee. 

10.  De coach respecteert de intellectuele rechten die het Ontwikkelingsinstituut bezit voor de OCP-methodiek en alles wat hiermee gepaard gaat .

De  perfectionismecoaches engageren zich om deze gedragsregels te respecteren.