Beroepsvereniging van perfectionismecoaches

Perfectionismecoaches

Omwille van de specifieke aard van de instructies binnen de OCP-techniek,  wordt het traject alleen geleid door perfectionismecoaches, opgeleid en gecertificeerd door het Ontwikkelingsinstituut.

Perfectionismecoaches

Een door het Ontwikkelingsinstituut uitgereikt certificaat van perfectionismecoach kan worden bekomen na het doorlopen van een 13-daags opleidingstraject, met navolgend het slagen voor de certificeringsproef.

Een ‘gecertificeerd perfectionismecoach’ is opgeleid om mensen met perfectionisme te begeleiden in hun traject. Dit certificaat kan evenwel niet worden vereenzelvigd met het wettelijke diploma van ‘klinisch psycholoog’, van ‘klinisch orthopedagoog’, of van enige andere beroepsbeoefenaar in de zin van de Gecoördineerde wet van 10 mei betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen 

(http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&table_name=wet&cn=2015051006). 

Het toepassen van de OCP-techniek kwalificeert niet als een uitoefening van de ‘klinische psychologie’, van de ‘geneeskunde’ of van de ‘psychotherapie’ in de zin van diezelfde wet. 

Voor meer informatie over de specifieke diploma’s en bekwaamheidsattesten, kan je terecht bij elk van de coaches zelf. De lijst van perfectionismecoaches die door het Ontwikkelingsinstituut gecertificeerd zijn, vind je op de pagina  “coaches”

De vzw BPC kan geen toezicht uitoefenen op en staat niet garant voor de individuele sessies van de perfectionismecoaches.